Torbany dikelt

 • Kümüş folga haltalaryny fermuar guradylan miweler sumkasy bilen arassalaň

  Kümüş folga haltalaryny fermuar guradylan miweler sumkasy bilen arassalaň

  Önümiň beýany * Bu premium haltajyklar bölek satuwdan başlap şahsy ammarlara çenli dürli ulanmak üçin ajaýyp.* Bir tarapy aç-açan, önümleriňizi daşardan ýönekeý kesgitläp biler.* Gaýtadan ulanylýan fermuarlar önümleri goýmagy we çykarmagy aňsatlaşdyrýar.Fermuar bölegini el bilen möhürläp bilersiňiz, ýa-da fermuar üstündäki açyk ýokarky bölümi möhürläp bilersiňiz.* Kofe, noýba, süýji, şeker, tüwi, çörek bişirmek, köke, çaý, hoz, guradylan miweler, guradylan güller, poroşok, nahar ...
 • Arassa durýan halta ýylylygy möhürlenip bilinýän zip gulpy iýmit çaý çaý gaplaýyş haltalary

  Arassa durýan halta ýylylygy möhürlenip bilinýän zip gulpy iýmit çaý çaý gaplaýyş haltalary

  Önümçiligiň düşündirişi * Torbalary arassalaň, ýeke duruň, sumkalar özbaşdak durup biler, bu zatlary aňsatlyk bilen saklamaga we görmäge kömek eder we aşhanaňyzy tertipli saklar ýaly görünýär.* Doly aç-açan, önümleriňizi daşardan tanap bilersiňiz.* Torba azyk derejeli sumka, material howpsuz we zäherli däl, üýtgeşik ys ýok.Bu ys geçirmeýän halta, suw geçirmeýän we ýagdan goraýan.* Gaýtadan ulanylýan fermuarlary önüm çykarýar we çykarýar ...
 • Mat doňan aç-açan duruň halta plastmassa gaýtadan işlenip bilinýän zip gulp iýmit gaplamasy

  Mat doňan aç-açan duruň halta plastmassa gaýtadan işlenip bilinýän zip gulp iýmit gaplamasy

  Önümiň beýany * Torbany dik saklaň, sumkalar özbaşdak durup biler, size aňsatlyk bilen zatlary guýmaga kömek eder, bu bolsa mazmunyňyzy aňsatlyk bilen saklamaga we görmäge kömek eder we aşhanaňyzy tertipli saklaýar.* Iki tarapam doňan aç-açan, önümleriňizi daşardan tanamaga kömek edip biler.* Torbanyň materialy iýmit derejesi, howpsuz we zäherli däl, üýtgeşik ys ýok.Daşarky material häsiýeti çyglylyga, ýag garşylygy we suwa garşylykdyr.* Torbanyň zynjyry gaýtadan ulanylýar.Y ...
 • Alýumin folga, penjiräni gaýtadan ulanyp bolýan zip gulpy bilen halta sumkasy

  Alýumin folga, penjiräni gaýtadan ulanyp bolýan zip gulpy bilen halta sumkasy

  Önümçiligiň beýany Bu mylar halta materiallary Mopp / VMPET / CPP, sumkalar subutnamanyň ysyny alyp, UV şöhlelerinden we suwdan gorap biler.Bu gaýtadan işlenip bilinýän haltalar Mylar metaldan we folga, zäherli we ygtybarly materialdan ýasalýar, zatlary ygtybarly goýup bilersiňiz.Folga haltalary dolduryp bolmajak derejede açyk bolup biler.Alýumin folga torbalary öz-özüne ýelmeýän möhür zolagyny ulanýar.Fermuar dizaýny ygtybarly saklanýar we ony birnäçe gezek gaýtadan ulanyp bilersiňiz.Mylar zip-gulp haltalarynda zolak bar ...
 • Alýumin folga zip gulp plastik haltalar Iýmit üçin reňkli durmak

  Alýumin folga zip gulp plastik haltalar Iýmit üçin reňkli durmak

  Önümçiligiň beýany * Alýumin folga halta, ýokary hilli ömri uzaklaşdyrmak üçin üç gatlak material bilen gelýär.* Dürli gury iýmit ýa-da hepdäniň dürli güni üçin dürli reňkler ulanylyp bilner.* Çekip bolýan mylar ziplok haltalary, çyglylygyň we ysyň girmegini netijeli izolirläp bilýän sumkanyň mazmunyny gorap biler.Ys bermeýän haltalar howanyň syzmagynyň öňüni alyp biler we uzak wagtlap täzeligi saklap biler.* Çyglylykdan, kisloroddan we göni gün şöhlesinden goramak bilen, ...