Habarlar

 • Çakylyk

  Çakylyk

  “Guangdong Lebei Packing Co., Ltd.” 27-nji sentýabrdan 30-njy sentýabr aralygynda Wýetnamda çap edilýän “Print Pack” sergisine gatnaşar. Şeýlelik bilen sizi stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys: NOOK.: A750. Sergide siziň bilen habarlaşmaga we hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
  Koprak oka
 • Kompozit gaplama sumkasynyň döwülen sumkasynyň derejesi ýokary, 7 sany uly “günäkär” tapyldy!

  —-Guangdong Lebei Packaging Co., LTDMakeasaýan sumkanyňyzyň ýykylmagyna ýykgyn edýärsiňizmi?Sargyt eden çylşyrymly sumkanyň ýarylmagynyň sebäplerini bilýärsiňizmi? Soňra, Guangdong Lebei Packaging Co., Ltd. size jogap bersin.Sevenedi esasy sebäp bar.Biri term ...
  Koprak oka
 • PET filmi

  PET filmi, polietilen teraftalatdan ýasalan film materialy bolup, galyň liste çykarylýar we soňra iki taraplaýyn uzalýar.Şol bir wagtyň özünde, ajaýyp giňişleýin öndürijiligi sebäpli sarp edijiler tarapyndan has köp halanýan polimer plastmassa filmdir.Bu reňksiz, t ...
  Koprak oka
 • Çakylyk

  Çakylyk

  “Guangdong Lebei Packing Co., Ltd.” 2-nji awgustdan 5-nji awgust aralygynda Filippinlerde geçiriljek Bütindünýä azyk sergisine gatnaşar. Şeýlelik bilen sizi stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys: NOOK. 373. Sergide siziň bilen aragatnaşyk saklamaga we hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
  Koprak oka
 • Gaplamak üçin sumka öndürmek prosesi

  Gaplamak üçin sumka öndürmek prosesi

  Müşderileriň köpüsi gaplaýyş haltalarynyň gaýtadan işlenişini bilmek isleýärler, soň bolsa kompaniýamyzyň gaplaýyş haltalarynyň önümçilik prosesini aşakdaky ýaly tanatmaga rugsat ediň.Ilki bilen stili we dizaýn çyzgylaryny tassyklaň: materiallaryň, sumkanyň görnüşi, ululygy, galyňlygy, mukdary, çap nagyşlary we ş.m.
  Koprak oka
 • Bişýän otag üçin birleşdirilen gaplamanyň talaplary nämeler?

  Kämillik gözegçiligi: kämillik bejergisi hem diýilýär, birleşdirilen filmi peje (ýetişýän otaga) salmak, poliuretan ýelimleýji, bejeriş serişdesiniň reaksiýasynyň biri-birine bagly bolmagy we substratyň üstü täsiri bilen birleşmegi üçin prosessdir. .Ma ...
  Koprak oka
 • Torbanyň syýa reňki barada

  Bu gün sumkalaryň reňki barada gürleşýäris.Käbir müşderiler sumkalaryň reňkiniň garaşyşlary ýaly däl diýip alada edýärler.Onda näme üçin sumkalaryň reňkinde tapawut bar?Biri, biri-birine gabat gelmeýän syýa mukdary Bu, çapyň syýa tankyndaky syýaň dürli ýapyşygy ...
  Koprak oka
 • Rus müşderisini zawodymyza gelmegini mähirli garşylaň

  Rus müşderisini zawodymyza gelmegini mähirli garşylaň

  Kanton ýarmarkasyna gatnaşanymyzdan soň, köp müşderi önümlerimize we aragatnaşyk kompaniýamyza uly gyzyklanma bildirýär. Içerki we daşary ýurtly müşderileri zawodymyza sahypa girmäge mähirli çagyrdyk.2023-nji ýylyň 10-njy maýynda rus müşderisi zawodymyza geldi .Akompan ...
  Koprak oka
 • Guangdong Lebei Packaging Co., LTD: Organ haltalarynyň artykmaçlyklary.

  Guangdong Lebei Packaging Co., LTD: Organ haltalarynyň artykmaçlyklary.

  Organ sumkasynyň nämedigini bilýärsiňizmi?Organ sumkasy, ýönekeý tor agzynyň iki gapdalyndaky tor torbasynyň iç ýüzüni bukup, ýumurtga haltasyny asyl açylyşy bilen gönüburçly açyklyga öwrüp emele gelýär.Eplenenden soň, sumkanyň iki tarapy tuýere ýapraklaryna meňzeýär, ýöne ...
  Koprak oka
 • “Guangdong Lebei Packing Co., Ltd” 133-nji Kanton ýarmarkasyna gatnaşdy!

  “Guangdong Lebei Packing Co., Ltd” 133-nji Kanton ýarmarkasyna gatnaşdy!

  Guangdong Lebei Packing Co., Ltd 23-nji aprelden 27-nji aprel aralygynda Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde geçirilen 133-nji Kanton ýarmarkasyna gatnaşdy (Booth No.: 11.1G17) .Guangdong Lebei Packing Co., Ltd 1995-nji ýylda 150-den gowrak işçi bilen döredildi. her dürli flexibl öndürmäge we satmaga ygrarly ...
  Koprak oka
 • Sekiz taraply möhürlenen gaplama haltasynyň artykmaçlyklary näme?

  Sekiz taraply möhürlenen gaplama sumkasy, plastmassa çeýe gaplama pudagynda iň meşhur önüm, bahasy umumy gaplama haltasyndan has ýokary bolsa-da, amaly goşundylary köp.Nokat, gyzyl sarymsagyň guradylan miwesi, hoz, pecan, pisse, Gawaýi miwesi we ş.m., ýokumly ...
  Koprak oka
 • Gaplaýyş filmi

  Gaplaýyş filmi

  Gaplamak filmi, esasan, dürli dürli derejeli polietilen rezinden garylan we ekstrudirlenen, deşiklere garşylyk, aşa güýçli ýokary öndürijilik, paletde ýerleşdirilen harytlar üçin sargy gaplamalary, gaplamany has durnukly we tertipli, has ýokary suw geçirmeýän rol bilen giňden ulanylýar. i ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2