Gyzgyn satuw önümleri, fermuarlar bilen haltajyklary dikeltmek

Iýmit üçin zip gulpy bolan ýöriteleşdirilen gaplama haltalary gaty meşhur we dürli önümler üçin giňden ulanylýar.
Has giňişleýin maglumat aşakdaky ýaly paýlaşmak isleýäris.
Goşmaça sumka görnüşi:
1. Torbany fermuar bilen tur
2. Aşakdaky sumkany fermuar bilen tekizläň
3. Kagyz sumkasy
4. Kofe gaplaýyş sumkasy

“Stand up fermuar halta” sarp edijilere bazara amatly aýratynlyklary hödürleýär.Mysal üçin, fermuar goşmalymy ýa-da ýyrtyk kelläni goşmalymy, asylýan deşik goşmalymy ýa-da ş.m., güýçli tekjäniň bolmagy we bellik we grafika üçin özüne çekiji bellik.Durmuş haltalary öý haýwanlary, kofe, çaý, tebigy önümler we ýörite iýmitler ýaly köp dürli bazarlara satylýar.Dürli iş üçin elýeterli fermuar haltalary innowasiýa usullary we ösen enjamlar bilen bezelendir.
Gaplanan azyk önümleriniň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak üçin turba haltalary idealdyr we müşderilere ýokary hilli zip hödürleýäris.Önümlerimiz rahat gutarmagy üçin giňden kabul edilýär we bular gymmatly müşderilerimize bazaryň öňdebaryjy bahalarynda berilýär.Bu aralykda, önümlerimiz hil taýdan barlanylandan soň eltilýär we bular her önümçilik tapgyrynda synagdan geçirilýär.Bu önümler müşderilerimiziň iň ýokary kanagatlanmasyny gazanmaga kömek edýär we müşderilerimize dürli ululykda, şekilde, dizaýnda we görnüşde hödürleýäris.

Standart fermuar halta artykmaçlyklary näme?
• Çyglylyk we gaz barýeriniň häsiýetleri
• Gaýtadan ulanylýan fermuar sumkany birnäçe gezek açyp we ýapyp biler
• Amal ukybyny gowulandyrmak üçin ýylylyga çydamly daşky gatlak.
• Easyönekeý ulanmak we ýeňil
• Müşderiniň amatlylygyna kömek edýän hilini saklamak we täzeden ýapmak.
• Tekst önümini tapawutlandyrmak
• Ulag wagtynda kosmos tygşytlaýjy

Öz markaňyzy dikeltmek fermuar haltasyny nädip düzmeli?
1-nji ädim: Bukjanyň jikme-jikliklerini, şol sanda sumkanyň ululygyny (ini, uzynlygy, aşagy), materialy, galyňlygy, çap nyşany, mukdary we ş.m. bilen üpjün ediň.
2-nji ädim: PDF ýa-da AI ýa-da PSD ýa-da CRD formaty bilen ýörite logotip sungat eserlerini bize iberiň, dizaýner toparymyz soňky dizaýn sungat eserlerini tamamlamaga kömek eder.
3-nji ädim: Önümçilikden öň ähli jikme-jiklikleri iki gezek tassyklamak üçin iň soňky dizaýn sungat eserlerini size iberiň.
4-nji ädim: Önümçilige dowam ediň.

Islän iň oňat hilli önümiňizi hödürlejekdigimiz üçin her bir proses berk gözden geçirilýär.Islendik soragy ýa-da soragy bize hoş geldiňiz.Sagbol!

surat

Iş wagty: Iýul-25-2022