Kofe gaplaýyş haltasy

Häzirki wagtda kompaniýaňyz üçin iň oňat kofe haltasyny gözleýärsiňizmi?
Hawa bolsa, “Lebei” gaplamasy 26 ýyldan gowrak tejribe bilen salgylanmak üçin aşakdaky üç nokady paýlaşýar:
1. Iýmit howpsuz gaplama materiallaryny ulanyň
2. Sarp edijiler üçin amatly görnüşde dizaýn
3. Ulag we ammar amatly bolmaly

Näme üçin iýmit howpsuz gaplaýyş materiallaryny ulanmaly?
Kofe haltasy kofe noýbasy ýa-da kofe tozy bilen gönüden-göni baglanyşýan gapdyr, material iýmit derejeli bolmaly.Adatça, kofe haltalary adatça aşakdaky üç materialy garyşdyrmak arkaly ýasalýar:
1. Alýumin folga kofe haltasy
2. Plastiki kofe haltalary
3. Kagyz kofe halta

Aşakda bu üç görnüşli kofe haltalary üçin iň oňat materiallar bar we olary birin-birin düşündiriň.

Alýumin folga kofe sumkasy
Dürli programmalarda iň köp ýaýran gaplamalardan biri, kofe noýbasyny ýagtylykdan, kisloroddan, çyglylykdan we bakteriýalardan ýa-da kofeniň tagamyny ýoklaýan beýleki elementlerden goraýar.Başgaça aýdylanda, alýumin folga haltasynyň goragy arkaly kofe noýbasynyň gowrulan tagamy uzak wagtlap saklanar.Şol bir wagtyň özünde, alýumin folga kofe haltasy zäherli iýmit derejesindäki gaplama materialydyr.

2
3

Plastiki kofe halta
Plastmassa gaplamagyň has arzan görnüşidir we iň uly artykmaçlygy, gaty gowy möhür bolmagydyr.Suwuň içine salsaňam, plastik kofe haltasyndaky kofe noýbasy suwa girmez.Şeýle-de bolsa, onuň ýagtylyga päsgel berýän täsiri beýle gowy däl.Adatça, alýumin folga ýa-da kagyz halta sumkasy bilen birleşdirilen materialdan ýasalýar.

Kagyz kofe halta
Esasanam kagyz haltalary adamlara rahatlyk we saglyk duýgusyny döredýär, şonuň üçin köp sarp ediji kofe haltalaryny saýlamagy halaýar.Kagyz kofe haltasynyň gurluşy, umuman aýdylanda, daşky gatlak kagyz, içki gatlak bolsa plastmassa möhürleýji filmdir.Bu dizaýn, kofe noýbasyny ýa-da kofe tozyny ultramelewşe şöhlelerinden, çyglylykdan, kisloroddan we ysdan goramak üçin niýetlenendir we kofeniň tagamyny saklap biler.

Şeýle-de bolsa, haýsy görnüş sarp edijiler üçin amatly?
Ilki bilen bir taraplaýyn rozetka klapany düýbünden zerur, kofe haltasyndaky howa çykyp biler, ýöne daşarky howa girip bilmez.

Näme üçin bir taraplaýyn rozetka klapan gerek?
Kofe gowrulandan soň, reaksiýa we kömürturşy gazyny çykarmagy dowam etdirer.Bir taraplaýyn howa rozetkasy ýok bolsa, sumka çişip, hatda kofe haltasyny ýaryp biler.
Bir taraplaýyn howa rozetkasy daşarky howanyň girmeginiň öňüni alyp biler we kem-kemden sumkadaky howanyň kislorod mukdary azalar.Şonuň üçin kofe noýbasy üçin howa klapany diňe howanyň girmegine mümkinçilik berýän enjamdyr we kofe noýbasyny netijeli haýalladýar.Kofe noýbasynyň ysyny üpjün etmek üçin garramagyň tizligi.
Klapan bilen kofe haltasyny açanda, sarp edijiniň kofeniň ysyny nähili bagtly duýup biljekdigi hakda pikir ediň.

4

Ikinjiden, zip gulpy bilen haltajyklar, sarp edijileriň köplenç ulanmagy saýlaýan sumkasy görnüşidir, esasanam bir funt, ýarym funt, hatda 1/4 funtlyk kofe noýbasy gaplamak üçin, sebäbi sarp edijiler köplenç bir gezek ulanmaýarlar.Kofe noýbasynyň hemmesini alanyňyzdan soň, galan noýba möhürlemek üçin örän amatly fermuarly kofe noýbasy halta möhürleme dizaýny bar.
Torba sumkasy sarp edijiler üçin şkafda görkezilmegi üçin amatly, dürli noýba tapmak hem amatly.Içmek isleýän kofe noýbasyny tapmak birneme kynçylyk bolar, eger hemmesi şkafda ýatan bolsa!
Mundan başga-da, käbir operatorlar sarp edijileriň içindäki noýba ýagdaýyny görüp bilmekleri üçin sumkada aç-açan penjire açarlar.Bularyň hemmesi sarp edijileri gowy ulanyjy tejribesi bilen üpjün etmek üçin dizaýnlar.

5

Netijede, daşamak we saklamak barada gürleşmeli.Kofe noýbasy sumkasy diňe bir kofe noýbasynyň çygly bolmagynyň öňüni almaly däl, olary daşamak amatsyzmy?Torbanyň saklanmagy ýer tutýarmy?Bularyň hemmesini göz öňünde tutmalydyrys.Örän moda üç ölçegli kofe noýbasy sumkasyna duş geldik.Şeýle-de bolsa, bu sumka saklananda henizem uly sumka bolup, boş ýer tygşytlap bilmeýär.Iň erbet tarapy, dizaýn gaty moda bolany üçin, käbirleri berk tikiş bilen öwrülişik gaty bir ideal däl we "howanyň syzmagy" barada aladalar bar.

Kofe noýbasy sumkasyny has moda we göze ýakymly etmek isleseňiz, saklamak kyn görnüşi dizaýn etmegiň ýerine, daşky sumkanyň nagşyny gowy dizaýn edeniňiz gowudyr.


Iş wagty: Iýul-27-2022