Çap etme tekiz zolakly torba kartoşka çip haltasyny fermuar arassa plastmassa gaplaýyş haltalary bilen özleşdiriň


 • Torbalar materialy:PET / CPP
 • Galyňlygy:120m
 • Ulanylyşy:Iýmit Kartoşka çipleri
 • Omörite buýruk:Kabul et
 • Faceerüsti işlemek:Agyrlyk çap etmek
 • Aýratynlyk:Çyglylygy subut etmek ase ýag bilen barlamak
 • Şahadatnama:BRC, ISO, QS, HACCP
 • MOQ:10,000pcs
 • Önümçiligiň öňdebaryjy wagty:7-15 iş güni
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  süýt

  Önümiň beýany

  Tekiz aşaky haltalar, köp mukdarda önüm agramyny we göwrümini saklamak, tekjede wizual özüne çekijilik ukyby sebäpli dürli pudaklarda has meşhur saýlanýar.Tekiz aşaky gurluş, durnuklylygy ýokarlandyryp, önümleriňiz üçin has amatly gaplama wariantlaryny üpjün edýär.Gaýtadan ulanylýan fermuar açyklyklary, tekiz aşaky haltalar süýji, kofe, öý haýwanlary we dürli gury maddalar üçin gaplama çözgüdiňizdir.

  Material PET / PE ýa-da PET / CPP
  MOQ 10,000 sany Gurluş wagty: 7-15 gün
  Söwda maddasy FOB: ŞANTOU / ŞENZHEN Möhleti: EXW / FOB / CIF
  Ölçegi 12 * 20 + 4cm * 2/14 * 20 + 4cm * 2/18 * 26 + 4cm * 2/20 * 30 + 4cm * 2 ýa-da özleşdiriň
  Torbanyň jikme-jiklikleri Penjire, ziplenen, Euroewro deşik, kesilen tutawaç, demirgazygy ýyrtmak, tegelek burç we ş.m.
  Dizaýn Mugt dizaýn (siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biljek alty sany hünärmen dizaýnerimiz bar)
  Arza 1. Iýmit önümleri süýji süýji çipi we ş.m.
  Logotip we Çap Müşderiniň islegine görä (Müşderiniň çap dizaýn logotipleri kabul edilýär)
  Bellik Jikme-jik haýyşyňyza salgylanyp, bahany hödürläris, şonuň üçin material, galyňlygy, ululygy, çap ediş reňki we halaýan beýleki talaplaryňyz barada bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we ýörite teklip berler.Jikme-jik maglumatlary bilmeseňiz, tekliplerimizi berip bileris.
  süýt

  Önümçilik displeýi

  4 tekiz aşaky göz ýaşardyjy fermuar

  Tekiz aşaky
  Tekiz, gönüburçly bazasy bolan erkin halta.Torbanyň çep we sag tarapynda, ýokarsynda gysgyçly, gusset diýlip atlandyrylýan has giň ýer we güýç üçin material bar.

  Açyk penjire bilen 5 tekiz aşaky halta

  Açyk penjire bilen
  Iýmit saklaýan haltajygyň açyk penjiresi bar, mazmunyny görüp bilersiňiz we açmagyň zerurlygy ýok.Material we gurluşy döwmek hem aňsat däl

  Fermuar bilen 6-plastmassa tekiz halta
  Iýmit gaplamak üçin 2 tekiz aşaky halta

  Fermuar gulpy
  Torbalar fermuar bilen gelýär, sumkalary ýapmak aňsat müşderi we birnäçe gezek ulanylyp bilner, müşderiniň ýylylyk möhüri ýok bolsa gowy saýlaw

  Düzeltmegi kabul ediň (9 reňk)
  Daşky gurşawy goramak syýa iýmit derejesindäki materialy, howpsuz we ygtybarly ulanmak arkaly köp reňkli çap etmegi goldap biler

  süýt

  Önümleriň birmeňzeş seriýasy

  (1)

  Fermuar bilen tekiz aşaky halta

  1 matly tekiz aşaky halta

  Fermuar gulpy Tekiz aşaky halta

  (3)

  Tekiz aşaky halta kofe haltasy

  (4)

  Fermuar bilen çaý gaplaýyş sumkasy

  (5)

  Kofe gaplaýyş sumkasy

  (6)

  Haýwan haýwanlary tekiz aşaky haltalar

  (7)

  Vanna kofe sumkasy bilen tekiz halta

  (8)

  Çap edilen aşaky haltajygy özleşdiriň


 • Öňki:
 • Indiki: